Vedtægter kan hentes her.

Vedtægter

for

Nygårds Grundejerforening

 

 

 

1:       Navn

          Foreningens navn er Nygårds Grundejerforening.


2:       Hjemsted

          Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune.

          Jurisdiktionen er Retten i Glostrup.

3:       Område
Foreningens medlemmer består af de til enhver tid værende ejere af ejendomme, der er eller senere måtte blive solgt af Nygårds udstykning, matr.  nr.  14a, 14b og 14c af Rødovre By, Grøndalslund.

Hvor ejendommen uden udstykning er opdelt i selvstændige boligenheder med hver sit af Rødovre Kommunes tildelte husnummer, kan der, efter bestyrelsens beslutning, oprettes et selvstændigt medlemskab for hver boligenhed med tilhørende opdeling af fællesydelser, der som vejbidraget beregnes af ejendommens størrelse.

Ægtefæller, der ejer hver sin boligenhed, skal dog betragtes som ét medlem.

Medlemmerne er pligtige til at udrede de bidrag, foreningen pålægger sine medlemmer.

Der henvises i øvrigt til de enkelte ejendommes tinglyste bestemmelser, som blandt andet indebærer obligatorisk medlemskab af foreningen.

 

4:       Formål
          Foreningens formål er at repræsentere og varetage 

          medlemmernes interesser ialle fælles anliggender.
 

5:       Bidrag
Hvert medlem betaler et årligt kontingent pr. ejendom til dækning af foreningens administrative udgifter.

Bidraget fastsættes for et år ad gangen på den

ordinære generalforsamling.

Bidrag til dækning af øvrige udgifter fastsættes ligeledes på den ordinære generalforsamling.

Sidstnævnte bidrag beregnes for hver enkelt ejendom og opkræves som et beløb pr. kvadratmeter nettoareal, opdelt i renter og afdrag.

Opkrævningen sker en gang årligt med forfaldsdato 1. juli. Sidste rettidige indbetaling er den 31. juli.

Fra 1. august udsendes rykkerskrivelser for de på dette tidspunkt skyldige beløb påført det på den ordinære generalforsamling fastsatte rykkergebyr.

Hvis det skyldige beløb ikke er indbetalt inden den i rykkerskrivelsen angivne frist, overgives restancen til inkasso.

            Skyldneren betaler samtlige hermed forbundne 

          omkostninger.

 

6:       Ejerskifte
          Ved ejerskifte hæfter køber for restancer, der påhviler 

          ejendommen.

          Sælger hæfter også herfor indtil ejerskiftet er anmeldt

          for foreningen.

          Køber betragtes som nyt medlem og betaler et gebyr, 

          hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

7:       Ansvar
          Medlemmerne hæfter for foreningens gæld i forhold til 

          ejendommenes nettoareal.

 

Foreningen kan først ophæves, når den tinglyste pligt til medlemskab er slettet af ejendommenes blade i Tingbogen for fast ejendom

 

8:       Ordinær generalforsamling
Denne er foreningens højeste myndighed og er, såfremt den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Den afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem efter den til foreningen sidst anmeldte postadresse.

 

          Opstilling over det reviderede regnskab for det

          forløbne regnskabsår fremsendes samtidig.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

          Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal.

          Stemmelighed gælder som forkastelse.

 

Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en ordinære generalforsamling, hvor mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Mindst 2/3 af de repræsenterede skal stemme for forslaget, hvis det skal vedtages.

 

Er der på generalforsamlingen ikke det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer til stede, skal der, såfremt forslaget vedtages med 2/3 flertal blandt de repræsenterede medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som skal holdes senest 4 uger efter.

 

På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslag, der har været behandlet på den første generalforsamling, vedtages med 2/3 flertal blandt de repræsenterede medlemmer.

 

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mere end 25 % af de fremmødte stiller krav herom.

 

Til vigtige beslutninger, etablering af, ændringer i eller udformning af fællesanlæg, kræves urafstemning.


          Sagen skal da bilægges så udførlige oplysninger som 

          muligt.

          Hvert medlem har kun én stemme, uanset hvor mange

          ejendomme vedkommende ejer.

 

Såfremt en ejendom ejes af flere i forening, kan der kun afgives én stemme for en sådan ejendom, medmindre der ved bestyrelsesbeslutning i henhold til pkt. 3, stk. 2 er oprettet separat medlemskab for hver af de ejendommen tilhørende selvstændige boligenheder.

 

Stemmes ved fuldmagt, kan dette kun ske ved et andet medlem eller af en anden på ejendommen boende myndig person.

 

          Ingen kan stemme på mere end én fuldmagt.

 

Dokumentation for betaling af det sidst forfaldne 

kontingent til foreningen er gyldig legitimation.

Forkastes bestyrelsens beretning, indkaldes inden tre uger til ekstraordinær generalforsamling med beretningen som første punkt på dagsordenen.

          Forkastes beretningen på ny, skal bestyrelsen nedlægge

          sine mandater.

 

          Ny bestyrelse vælges på samme generalforsamling

          Generalforsamlingen skal være afsluttet senest kl. 
          23.00

 

9:       Ekstraordinær generalforsamling
          Denne indkaldes, når formanden eller et flertal af

          bestyrelsen finder detpåkrævet, eller når mindst 50

          medlemmer skriftligt indsender begæring herom

          med forslag til dagsorden.

            Den skal afholdes senest tre uger efter begæringens   

          modtagelse.

          Første punkt på dagsordenen skal indeholde de i 

          begæringen nævnte forslag.                      

          Indkaldelsesfristen kan nedsættes til 4 dage, såfremt  

          bestyrelsen skønner detnødvendigt.


10:     Forretningsorden
          Generalforsamlingen åbnes af formanden eller i hans

          fravær af næstformanden.

            Forsamlingen vælger en dirigent.

Denne konstaterer, om forsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

 

Dernæst vælges tre medlemmer til stemmeudvalg, som i forening med dirigenten foretager optælling af afgivne stemmer.

 

          Afstemning sker ved håndsoprækning.

          Dirigenten oplæser dagsordenen og giver derefter ordet 

          til formanden.

 

          Ønsker et medlem ordet, opgiver han sit navn til 
          dirigenten.

          Denne giver talerne ordet i den rækkefølge, de har

          indtegnet sig.

 

          Formanden kan få ordet uden forudgående indtegning.

          Dirigenten kan få ordet efter at have overgivet

          dirigenthvervet til formanden.

 

          Det er dirigentens opgave at gribe ind, hvis en taler

          kommer uden for dagsordenen.

 

          Det er talerens pligt at rette sig efter dirigentens 
          påtale.

         I modsat fald kan pågældende fratages ordet.

          Et medlem eller dirigenten kan forlange afslutning på

          en sag.

 

Forinden afstemning herom skal forespørges, om flere ønsker ordet eller vil stille ændringsforslag.

 

Forlanger et medlem ordet til forretningsordenen, skal dirigenten give vedkommende ordet, når det opgives, hvilket punkt i denne, der henvises til.

 

Nægter et medlem at efterkomme dirigentens påbud om ro og orden, kan medlemmet bortvises fra lokalet.

 

Ethvert ændringsforslag, som fremkommer på generalforsamlingen, skalpå forlangende af dirigenten afleveres skriftligt.

          Over de på generalforsamlingen førte forhandlinger 

          føres referat.

Dette underskrives af formand og dirigent og udgør derefter retsgyldigt bevis for, hvad der er passeret.

 

Referatet husstandsomdeles senest 10 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

11:     Bestyrelsen
Denne består af fem medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for toår ad gangen.

Formanden og et bestyrelsesmedlem afgår på ulige årstal. Kassereren, næstformanden og et bestyrelsesmedlem afgår på lige årstal. Endvidere
vælges to suppleanter hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en sekretær, som fører referat over møderne.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

 

          Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte han

          finder det nødvendigt.

 

To bestyrelsesmedlemmer kan ved henvendelse til formanden kræve bestyrelsesmøde afholdt.

 

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende møder uden at melde forfald, betragtes han som udtrådt af bestyrelsen og en suppleant indkaldes.

Bestyrelsen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Ved formandens afgang konstitueres næstformanden som formand, indtil der ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling foretages nyvalg af formand.

Valg til bestyrelse, revisor eller suppleanter kan kun finde sted blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer eller medlemmer der forud for generalforsamlingen har givet sit skriftlige samtykke til et nuværende bestyrelsesmedlem.

 

Formanden skal have haft mindst to års medlemskab i foreningen og have bopæl og tinglyst skøde på ejendommen.

   

12:     Revision

          Der vælges to revisorer for to år ad gangen.

          Der afgår en revisor efter tur hvert år.

          Ligeledes vælges én revisorsuppleant hvert år.

          Genvalg kan finde sted

          Endvidere kan der efter generalforsamlingsbeslutning

          antages en administrator til at forestå regnskabs-

          føringen.

 

13:     Regnskab
          Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. 

          december.

 

Den årlige regnskabsoversigt med revisorernes underskrift og eventuelle bemærkninger skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

          Revisionen skal påse, at de i regnskabet opførte aktiver

          er til stede.

 

          Udgiftsbilag skal være påtegnet af formanden.

Kassereren forelægger bestyrelsen oversigt over kontoudtog eller anden status ved hvert bestyrelsesmøde, samt dokumentation for beholdningerne på diverse konti.


14:     Honorarer

Generalforsamlingen fastsætter honorarer for formand, 

sekretær og kasserer            

forud for valget.

  15:    Kasserer
           Denne skal have kendskab til almindelige 

           regnskabsmæssige principper.

 

Den kontante kassebeholdning på kassererens bopæl må

ikke overstige et af bestyrelsenfastsat beløb.

 

Indbetalinger, der skal dække udgifter til vejformål, anbringes på en konto i et anerkendt pengeinstitut, således at der fra denne konto kun kan ske overførsel til dækning af vejformål, herunder belysning m.m.

 

Øvrige midler indsættes på foreningens administrationskonto i et anerkendt pengeinstitut, hvorfra der kun kan hæves med formandens og kassererens underskrifter.


16:     Ordensregler

Medlemmerne skal overholde de regler der er angivet i Lokalplan 95 for boligområdet Nygårdskvarteret i Rødovre eller senere vedtagne lokalplaner.

 

Medlemmerne har pligt til at overholde 'Regulativ for grundejerforpligtigelser for Rødovre Kommune'.

 

17:                

Foreningen tegnes i alle forhold af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

Forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. april 1972, og ændret på ordinære generalforsamlinger 1974, 1976, 1977, 1986, 1994, 1998, 2002 og 2017.

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden